Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Spreuken 9:2 De opperste Wijsheid heeft Haar slachtvee geslacht. Zij heeft Haar wijn gemengd; ook heeft Zij Haar tafel toegericht: "Versta het Woord Gods, het ware voedsel der ziel, en alle geestelijke en zaligmakende weldaden die ons daarin beloofd en in de sacramenten aangeboden worden, waarop volgen zal de volmaakte vreugde van het toekomende leven."
Jesaja 7:13 Toen zei Jesaja tot koning Achaz: Hoort gij nu, gij, huis van David: is het u te weinig, dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt? "De zin is: Totnogtoe hebt gij mij en andere profeten des Heeren klein geacht, ja veracht, onze vermaningen niet gelovende noch aannemende; maar nu zijt gij God de Heere zelfs lastig of moeilijk, omdat gij de genade, die Hij u aanbiedt, veracht."
Jesaja 8:15 En velen onder hen zullen struikelen en vallen en verbroken worden, en zij zullen verstrikt en gevangen worden: "omdat zij de aangeboden genade des Heeren door ongeloof zouden verwerpen, zo zou die hun tot grotere verdoemenis strekken."
Jesaja 50:1-2 Zo zegt de HEERE: Waar is de scheidbrief van uw moeder, waarmee Ik haar weggezonden heb? Of wie is er van Mijn schuldeisers, aan wien Ik u verkocht heb? Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht, en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden. Waarom kwam Ik, en er was niemand, waarom riep Ik, en niemand antwoordde1? "Namelijk die Mijn woord hoorde en gehoorzaamde, toen Ik u door de profeten, Mijn dienaars, tot boete liet roepen en Mijn genade liet aanbieden."
Jesaja 55:1 O alle gij dorstigen, komt tot de wateren1, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk! "Dat is, tot Mij, of tot de hemelse goederen, die Ik u door het Evangelie aanbied, namelijk vergeving der zonden en de gerechtigheid, die ons omniet en zonder enige van onze verdiensten door God in Christus GEGEVEN WORDEN; idem, de gaven van de Heilige Geest, en eindelijk het eeuwige leven; waartoe wij door het geloof moeten komen
Jesaja 55:6 Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is: "terwijl Hij Zijn goedertierenheid de armen zondaren aanbiedt, hen tot boete en bekering NODIGENDE."
Lukas 19:41 Toen Jezus nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar, zeggende Och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen; en zullen u tot de grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u de ene steen op de andere steen niet laten; omdat gij de tijd van uw bezoeking niet bekend hebt1. "Waarin u door de predikatie des Evangelies de genade Gods nu wordt aangeboden."
Handelingen 14:3 De Heere gaf getuigenis aan het Woord van Zijn genade: "Dat is, het Evangelie, waarin de genade Gods wordt VERKONDIGD en aangeboden."
2 CorinthiŽrs 13:5 Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt1. "Wie de predikatie van het Evangelie door een waar geloof niet aanneemt, en de aangeboden genade verzuimt of veracht, is in gevaar een verworpen mens te zijn."
Openbaring 16:9 En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden de Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven: "Namelijk in het bekennen van Zijn rechtvaardigheid en aannemen van Zijn barmhartigheid en genade, die hun wordt aangeboden."