Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Doop en belijdenis
Wat behoren onze kinderen uit te spreken met het belijdenis doen met betrekking tot het gedoopt zijn? Hoe moeten we onze kinderen hierin onderwijzen, vanuit het besef van de rijkdom van de kinderdoop?
 
Zo luidt de vraag. In mijn boek voor belijdeniscatechisatie heb ik daar het volgende over geschreven.
 
In de doop zegt God tot ons drie dingen: Ik heb recht op jou (EzechiŽl 16 vers 20-21, "Verder hebt gij uw zonen en uw dochters, die gij Mij gebaard hadt, genomen, en hebt ze aan de afgoden geofferd om te verteren; is het wat kleins van uw hoererijen, dat gij Mijn kinderen geslacht hebt, en hebt ze overgegeven, als gij ze voor hen door het vuur hebt doen gaan?"), Ik eis van jou liefdes-gehoorzaamheid / dankbaarheid, Ik beloof jou Mijn genade (Ik schenk jou beloftegewijze Mijn genade). Hieruit volgt dat elke gedoopte verplicht is om belijdenis te doen. Verder zeiden onze ouders in onze doop tot God ook drie dingen: wij erkennen Uw recht op ons kind, wij gehoorzamen Uw eis aan ons kind (wij beloven ons kind voor U op te voeden), wij geloven Uw belofte aan ons kind. Met belijdenis doen zeggen wij 'Amen' op de drie dingen die God ons zei, en op de drie dingen die onze ouders tot God zeiden: ik erken Uw recht op mijn leven, ik omhels gelovig Uw genade-belofte, ik beloof U onvoorwaardelijk te gehoorzamen.
 
Om echter eerlijk belijdenis te kunnen doen, moeten wij wel weten wŠt God belooft en eist! Daarom is een nauwgezet onderzoek van Gods beloften en eisen in Zijn heilig Woord zo belangrijk.
 
Tot zover uit 'Uw enige troost, lessen voor belijdeniscatechisanten'. Ouders beloven hun gedoopte kinderen 'breder' te onderwijzen in de betekenis van de doop. Onze kinderen kunnen nooit bewust de 'doop overnemen' van ons, hun ouders, tenzij wij ze van jongsaf hebben verteld wat het inhoudt gedoopt te zijn. Om dit te kunnen doen, moeten we zelf helder zicht hebben op de betekenis van de (kinder)doop. Hebt u dat niet, dan is het niet te verwachten dat uw kind weet wat het doet met belijdenis doen. Daarom is voortgaande bestudering van Gods Woord belangrijk, en voortdurende verlichting van de Heilige Geest.
 
Lezer, hoe staat u tegenover de belofte van God de Vader, die Hij in uw doop u verzegelde? En tegenover de u door de Zoon verzegelde belofte? En van de Heilige Geest? Is er in uw ziel een oprechte omhelzing van deze drievoudige belofte?
 
Lezer, hoe staat u tegenover Gods eis, Zijn claim, Zijn eigendomsrecht dat Hij bij uw doop liet blijken en dagelijks laat gelden? Is er van binnen een hartelijke aanvaarding hiervan gekomen?