Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
"Hoe moet ik omgaan met mijn boezemzonde?"
Mijn boezemzonde is dat ik zo ijdel ben / erg op mijn uiterlijk. En hier is dat zo belangrijk, en ik ben er erg vatbaar voor. En daarom val ik elke keer weer terug in die zonde. 'k Zou wel naar het buitenland willen gaan om weg te lopen van deze zonde en deze omgeving. En nu mijn vraag: hoe moet ik omgaan met deze boezemzonde?
 
Hoe moeten wij met onze boezemzonden omgaan? Iedereen heeft zijn eigen boezemzonde. Wat is trouwens een 'boezemzonde'? Een lang gekoesterde, ingewortelde zonde.
 
Wanneer we eerlijk worden gemaakt door en voor God, gaan we de oorlog verklaren aan al onze zonden, ook die ene meest gekoesterde en lang vertroetelde zonde niet uitgezonderd. Wie ene zonde uitzondert, is niet eerlijk. Wie eerlijk is, strijdt tegen alle zonden. Dat is niet alleen Gods gebod, maar dat is ook Gods daad; Gods werk in het hart. Door de Geest komt er een zich verzetten tegen alle zonden. Hoe? Zoals de Heidelbergse Catechismus schrijft in vraag en antwoord 114. De Tien Geboden zijn behandeld tot en met vraag en antwoord 113. En dan wordt gevraagd: Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn, deze geboden volkomen houden? Het antwoord luidt: Nee, maar ook de allerheiligsten, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein begin van deze gehoorzaamheid; maar wel zo, dat zij met een ernstig voornemen niet alleen naar sommige, maar naar al Gods geboden beginnen te leven.
 
Kunnen wij onze boezemzonden geheel en al uitroeien? In ieder geval proberen we het. En als het niet lukt - wat zeker waarschijnlijk is? Dan zullen we dagelijks leven van "Mijn genade is u genoeg."
 
Verder leg ik u de volgende toetssteen voor uit artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: Aangaande degenen die van de Kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der Christenen; te weten, uit het geloof, en wanneer zij, aangenomen hebbende de enige Zaligmaker Jezus Christus, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid najagen, de ware God en hun naaste liefhebben, niet afwijken ter rechter- noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Maar niet zo, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zou zijn; maar zij strijden daartegen door de Geest al de dagen van hun leven, nemende gestadig hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heere Jezus, in Wie zij vergeving van hun zonden hebben, door het geloof in Hem.
 
Zo moet u, en zo moet ik omgaan met boezemzonden.
 
Nog één praktische wenk: vermijd de gelegenheden: de spiegel en de modebladen en de modehuizen, in dit geval. Mijden en vlieden…, zegt antwoord 94: zo lief als mij mijner ziele zaligheid is!
 
Ten slotte: Laat ons er voor zorgen dat onze ziel behouden is en laat ons dan ons in dagelijkse afhankelijkheid opmaken om de strijd aan te gaan tegen de zonde die ons zo gemakkelijk omringt, Hebreeën 12 vers 1 en 2: "Aangezien wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggen, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons lichtelijk / gemakkelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is, ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus!"