Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Meer kracht tegen de zonde
 
In een van de geschriften van Lambertus Myseras las ik de volgende opmerking: "De ziel krijgt meer kracht tegen de zonde als zij gebruik kan maken van de Heere Jezus tot heiligmaking." Wilt u mij daar s.v.p. wat meer uitleg over geven?
 
Waar ligt onze heiligmaking? In de geloofsvereniging met Jezus Christus. Des te nauwer ik door geloof met de Heere Jezus ben verenigd, des te meer ik de zonden haat. Des te losser, daarentegen, mijn ziel van Christus is, des te meer vat zonde op mij krijgt. Daarom: onze heiliging, onze daadwerkelijke zondedoding, ligt in Christus, Die door Zijn Geest in ons woont en werkt.
 
Hoe maakt de ziel gebruik van de Heere Jezus tot heiligmaking? In 1979 verscheen er bij Den Hertog een herdruk van de vertaling van een Engels boek van ds. John Brown. Dit boek is getiteld: "Christus, de Weg, de Waarheid en het Leven, inhoudende hoe men Christus tot alles, en bijzonder tot heiligmaking moet gebruiken". Dit boek verscheen voor het eerst in 1677; in Rotterdam, omdat ds. Brown een vluchteling was om zijn geloof. Al in 1678 verscheen er een vertaling van dit werk van de hand van ds. Jacobus Koelman - die vele Engelstalige werken in het Nederlands heeft vertaald.
 
Het boek bevat onder andere de volgende hoofdstukken: "Hoe Christus te gebruiken is, als de Weg tot heiligmaking in het algemeen"; "Hoe Christus te gebruiken is, ten opzichte van het doden en kruisigen van de oude mens"; "Hoe Christus te gebruiken, om ons te reinigen van onze dagelijkse vlekken"; "Hoe Christus te gebruiken is als het Leven voor iemand die zo dood en ongevoelig is, dat hij niet kan weten, wat hij over zichzelf of over zijn eigen staat moet oordelen, dan alleen dat deze niet deugt"; "Hoe zal men Christus gebruiken als het Leven, wanneer men worstelt met een toornig God vanwege de zonde".
 
Als je deze hoofdstuktitels leest, krijg je er zin in om het boek te lezen; al weet ik niet of het nog te koop is. Duidelijk is uit de titel van dit boek, dat onze oudvaders gewoon waren te spreken over "Christus gebruiken", gebruik van Christus maken. En ze bedoelden onder andere dat het geloof de toevlucht tot Christus neemt om uit Hem de benodigde genade te ontvangen in de strijd tegen de zonden. Dit veronderstelt in de eerste plaats dat Gods kinderen zwak zijn; en hun tegenstander sterk. En het veronderstelt in de tweede plaats dat Christus sterker is dan hun tegenstander. Heb u zich leren kennen als zwak in de strijd tegen uw boezemzonde? Ja, tegen alle zonden? O, ons hart is - ook na ontvangen genade - zo zwak. Er is wel door God zo'n vernieuwing gewerkt dat er het oprechte verlangen kwam om niet ene zonde meer te dienen. Maar in de praktijk komt er veel te weinig van terecht; en volgens de beoordeling van een teer geweten komt er zelfs maar al te vaak helemaal NIETS van terecht.
 
Maar dat hindert niet: het is Gods bedoeling dat er - van u en mij uit - ook niets van terechtkomt! Wij moeten namelijk de Heere Jezus nodig krijgen, niet alleen tot vergeving van de zonden - dus de rechtvaardiging. Maar ook tot doding van de zonde, dus in het leven van de heiliging. Dan komt er een afhankelijke gestalte: "Heere Jezus, geef mij genade om de zonde te onderkennen, te haten en te ontvluchten. Geef mij mijn boezemzonden te doden." Door de Heilige Geest van Christus worden er in het leven der genade steeds zonden gedood; hoewel u er ook steeds meer ziet...
 
Christus gebruiken; dus niet in eigen kracht strijden, niet op ernstige voornemens vertrouwen, of op eedzweringen en beloften. Wantrouw uw eigen standvastigheid, kracht en ernst maar. Het deugt allemaal niet. U kunt er alleen maar zwaar teleurgesteld in raken. Het enige waarin kracht en overwinning liggen, is het geloof. En geloof is geen krachtig ding in zichzelf, maar geloof is de band met Christus.
 
Er rijden (of in ieder geval: reden) in Nederland elektrische winkelwagens. Deze voertuigen hebben kracht om te rijden. Hoe komt dat? Omdat ze 's nachts aan een draadje vast zitten: de elektriciteitskabel Dat nu is als het ware het geloof. Het geloof is die kabel om kracht buiten onszelf te zoeken en te krijgen. Met dit verschil : die winkelwagens kunnen een hele dag zonder die kabel - maar ik kan er geen uur buiten !
 
Kortom: gebruik maken van de Heere Jezus tot heiliging is: gestadig tot Hem de toevlucht nemen om vanuit Zijn gevoelde aanwezigheid de zonden te haten. Dan kunt u (met toepassing op uw zondestrijd) Micha naspreken (hoofdstuk 3 vers 8): "Waarlijk, ik ben vol kracht van de Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Isral zijn zonde" - om satan en wereld en eigen ik de oorlog te verklaren !