Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Boeken
 
Bij een dominee horen goede boeken. Alle eeuwen van de christelijke jaartelling zijn er boeken over de Bijbel geschreven. Het geschreven woord is de verlenging van het gesproken woord.
Wilhelmus a Brakel zegt daarover in zijn Redelijke Godsdienst: Onder alle bedieningen is er niet één zo heilig, voortreffelijk, noodzakelijk en nuttig als het herders- en leraarsambt in de kerk. Hij die God roept, bekwaam en getrouw maakt om een bedienaar van het Nieuwe Testament te zijn, is een wonder in de wereld, een instrument in de hand van God om verloren zielen te behouden, de kerk Gods te vergaderen, op te bouwen, en te stellen tot Gods lof op aarde. Een niet-deugende predikant is het gruwelijkste en schadelijkste schepsel dat de wereld draagt, hij is een schandvlek in de kerk, een struikelblok waarover velen vallen in het eeuwig verderf, en een oorzaak van de verdoemenis van veel zielen. Een trouwe dienstknecht van Christus is een sieraad in het huis van zijn God, een licht op de kandelaar, een stad op de berg, een leidsman van de blinden, een schrik voor goddelozen, een blijdschap voor godzaligen, een trooster voor bedroefden, een raadsman voor verlegenen, een voorganger voor gelovigen ten hemel. Hij leeft maar een korte tijd. Hij predikt maar voor weinigen. Anderen lichtende verteert hij zichzelf. Het verlies van een begenadigde predikant is onwaardeerbaar. De kortheid van de levenstijds van een leraar, de kleine kring van toehoorders, vervult God in onze dagen wonderbaar, door de boekdrukkunst aan de mensen bekend te maken, en dat (wat op te merken is) tegen de tijd dat de kerk uit het roomse Babel zou uitgaan, zodat deze kunst pas tot volmaaktheid was gebracht, toen de Reformatie in het begin van de zestiende eeuw doorbrak. Nu kan een enkele predikant een hele natie, ja, wel de hele wereld over prediken, en dat eeuwen lang na zijn dood. Met vrolijke gewilligheid grijp ik deze gelegenheid aan, om ook nog lang na mijn dood te prediken, en dat voor heel Nederland, en naar die bekwaamheid die de Heere mij verleend heeft.
Wie had kunnen denken dat zijn hoofdwerk na 300 jaar nog vertaald zou worden in het Engels. En nu dit werk in het Engels uitkwam, wie weet in welke talen het nog meer vertaald zal worden?
Hoewel wij allen weten, ja er vast van overtuigd zijn dat ons leven, onze gezondheid, onze welvaart, en alles wat we hebben en zijn afhankelijk zijn van God alleen, toch zal niemand van de lezers van de Achterkrant daarom geen middelen gebruiken. We eten, drinken, gebruiken medicijnen; we letten op als we rijden of de weg oversteken. Al deze dingen doen we zonder dat wij daarmee automatisch God wantrouwen.
Zo is het ook met het gebruik van goede boeken over de Bijbel, prekenboeken en commentaren, of bijbelverklaringen. Ikzelf heb nog al eens een intens vermaak in het lezen van boeken over het Woord van God. In verband met het schrijven van het themanummer van De Catechisant ben ik nu bezig mij te verdiepen in de geschriften van Charles Simeon. Ik geniet er steeds meer van. De wijsheid die God heeft gegeven aan Zijn knechten in verleden eeuwen, hoeven wij niet begraven te laten liggen. Wij mogen daar dankbaar gebruik van maken. Wij mogen daar ook biddend gebruik van maken. De Heere kan het overjarig koren zegenen.
Mijn advies aan alle lezers is: laten goede boeken niet de Bijbel verdringen, maar de Bijbel naar ons toebrengen, uitleggen. Dan gebruiken we ze volgens Gods wil. Niettemin blijft er uiteindelijk maar één Boek over: Gods eigen Woord, waarin Hij tot ons persoonlijk spreekt.