Home
Belijdeniscatechisatie
Bijbelstudie
De Catechisant
Studiemateriaal
Pastoralia
Contact
Links
Nederlandse Geloofsbelijdenis
Schip & Vloot
Nee, het gaat niet over zeeschepen, ook niet over rijnaken; niet over Urkers en niet over de marine. Het gaat gewoon over het dorre zandgebied, net ten noorden van het Kootwijkerzand, waar de Hervormde Gemeente Garderen is gesitueerd.
Het gaat zelfs niet over een verleden functie van de toren van de hervormde kerk van Garderen, die in oude dagen dienst deed als baken op het strand voor de schepen op de Zuiderzee. Bomen groeiden later en benamen vanaf het begin van de vorige eeuw pas het zicht op Harderwijk en Nijkerk.
Het gaat over de band die gemeenten hebben in een classis. Zijn we kerkelijk een beetje thuis, dan is het Latijnse woord 'classis' ons niet geheel vreemd. We weten misschien ook ongeveer waar we dit 'ding' moeten lokaliseren. Maar dat het woord 'classis' gewoon Latijn is voor ons woord 'vloot', dat weten de meeste lezers van het reformatorische dagblad niet, veronderstel ik.
Als dienaar van Gods Woord en - in andere zin - ook van Zijn gemeente woon je wel in een glazen huis, sta je wel heel vaak alleen, neem je een nogal unieke plaats in en voel je je dan ook best wel eens eenzaam. Maar in de reformatorische kerk waarvan ook het Veluwse Garderen deel uitmaakt, dobber je niet verlaten rond. Er is de classis.
Omdat er in 2004 helaas heel wat kader is weggevallen, hebben ze ook mij tot lid van het bestuur, zelfs van het dagelijkse bestuur van die vloot gekozen, ja zelfs - wie had dat gedacht? - tot voorzitter.
Natuurlijk benoemen we dit alles in de kerk nog in de taal der Middeleeuwen: '… hebben ze ook mij tot lid van het Breed Moderamen, zelfs van het Moderamen van die classis gekozen, ja zelfs - wie had dat gedacht? - tot preses.'
[Tussen [] zij opgemerkt dat we nog niet zo lang geleden 'praeses' schreven, zoals in het Latijn al eeuwen gebeurde; maar dat we nu door de nieuwe spellingsvoorschriften worden gedrongen de 'a' te laten vallen, omdat die toch niet functioneert, zodat het nu 'preses' is geworden.]
Wat doet een preses van de classis? Wat doet het Moderamen, het Breed Moderamen? Wat doet, hoe functioneert een classis? Uiteindelijk hebben we geen andere taak dan zoals de grote apostel het eens schreef in II Korinthiërs 1 vers 24: "Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers van uw blijdschap; want gij staat door het geloof."
En wat is er een blijdschap als je op de grote zee der volken niet in een eenzaam gemeentescheepje alleen hoeft voort te koersen, maar samen met een hele vloot mag varen op het kompas van de zuivere belijdenis, uit Gods Zelfopenbaring voortgekomen.
Heerlijk werk, ondanks de schaduwkanten, medewerker te mogen zijn op lokaal en op classicaal niveau aan de blijdschap van de 'schepelingen', 'roergangers' en 'bootsgezellen'.
Ja, schaduwzijden zijn er. Schepen varen in oorlogstijd juist daarom in vlootverband, om sterker te staan tegen kapers: je steunt elkaar immers… Ook dat is nodig, ook in het smaldeel van de oude Vaderlandse kerk, waarin ik dienen mag: schouder aan schouder staan, omdat de als 'matrozen' verklede 'kapers' niet ophouden de blijdschap te dempen van de Enige Troost, de geloofsband aan de Enige Naam gegeven onder de hemel te midden van verdwaalde drenkelingen.
Als 'kapitein' van het schip van Garderens gemeente en als 'vlootvoogd' van de samengevoegde classis Noord-Veluwe is het mij een wonder medewerker te zijn - door God ingeschakeld, steeds weer, al schakel ik door zonde-kortsluiting mezelf steeds weer uit! - aan de chara, de vreugdevolle genadestand, van allen die onder de Oppervlootvoogd de thuishaven in zicht hebben.